Psychologicko - pedagogická poradna Brno

Pppp

Pokud má Vaše dítě specifické poruchy učení nebo chování závažnějšího stupně, je možné, že Vám bude psychologem nebo speciálním pedagogem v poradně navrženo, aby bylo Vaše dítě tzv. integrováno. http://www.pppbrno.cz/

Forma integrace může být buď: individuální nebo skupinová

  • Individuální integrace znamená, že Vaše dítě bude dál docházet do běžné třídy ve škole, kde bylo doposud vzděláváno, jeho poruchy učení nebo chování by ale měly být ve větší míře zohledněny.

Toto zohlednění by mělo být popsáno v Individuálním vzdělávacím plánu (dále jen IVP). V IVP by měly být zohledněny specifické vzdělávací potřeby Vašeho dítěte rámci aktuálních podmínek konkrétní školy, ve které se dítě vzdělává.

Škola by v rámci svých možností měla Vašemu dítěti nabídnout individuální nebo skupinovou speciálně-pedagogickou péči. Po vypracování IVP se na Vás škola obrátí k odsouhlasení obsahu plánu.

  • IVP by měl být zpravidla do 1 měsíce nejen vypracován, ale také realizován.

Realizátory procesu IVP žáka:

  • učitel-metodik ŠVP
  • učitelé, kteří plán vytvářejí - tj. na 1. stupni ZŠ třídní učitel  na 2. stupni učitelé daných předmětů (oborů), ve kterých je žák vzděláván formou IVP

Odpovědnost za kvalitu zpracování IVP má ředitel školy. Jak již bylo zmíněno výše, IVP je doporučován žákům se závažnějšími specifickými vývojovými poruchami učení, proto je velmi důležitá spolupráce žáka, rodiny a školy.

  • Škola IVP s PPP dvakrát ročně konzultuje.

IVP by měl mít platnost na jeden školní rok.

  • Skupinová integrace znamená, že Vaše dítě bude docházet do třídy pro žáky se specifickými poruchami učení (dříve se používal termín dyslektická třída) nebo chování. Tyto třídy jsou zřízeny jen na některých základních školách.

 

Eva Honková | 14. 05. 2013

zpět na kategorii SPC - PPP

Diskuze